Vatten & miljö

Hos GeoVista finns mycket goda kunskaper och erfarenheter av geofysiska undersökningar relaterade till grundvatten och förorenad mark. Många fysikaliska egenskaper i marken är starkt kopplade till mängden vatten eller vattnets och föroreningars spridningsvägar i berg och lösa jordlager. Med geofysik undersöker vi jord och bergförhållanden för att identifiera och spåra föroreningar eller för att ta fram underlag för nya vattentäkter. Geofysiken är dessutom en ”icke förstörande” grupp av metoder som medför att vi kan undersöka ett större område mer miljövänligt, tidseffektivt och billigt jämfört med direkta metoder som grävning och borrning. Geofysiken fungerar dock bäst i kombination med tex. borrning och går även att använda i borrhål (loggning), eller mellan borrhål (tomografi). 
Nedan redovisas några av de problemställningar som vi hjälper våra kunder med.

Grundvatten

  • Magnetisk resonanssondering (MRS) för att skanna eller sondera markens fördelning av porositet och permeabilitet.
  • Nya vattentäkter, lokalisera vattenförande lager med hög/låg genomsläpplighet, tex. grus/silt eller sprickzoner i berg.

Förorenad mark

  • Kartlägga och spåra föroreningar/lakvatten och dess rörelse från deponier eller tung industri på mark eller i borrhål. Geofysik fungerar även ypperligt för tidsserier (övervakning) och kan därmed se tex. förändringar i en förorenad plyms fortskridning eller saltvatteninträngning över tid.
  • Lokalisera nedgrävt metallskrot som cisterner, oljefat mm.
  • Identifierade möjliga flödesvägar genom att karaktärisera vattenförande och ogenomträngliga lager.
Nils Perttu
Senior geofysiker, vatten, miljö och infrastruktur

GeoVista var huvudleverantör inom geofysik under SKB:s platsundersökningar för att lokalisera ett djupförvar för använt kärnbränsle. Projektet anses vara ett av de största miljö-geovetenskapliga arbeten som gjorts i Sverige.