Vatten & miljö

Hos GeoVista finns mycket goda kunskaper och erfarenheter av geofysiska undersökningar relaterade till grundvatten och förorenad mark. Många fysikaliska egenskaper i marken är starkt kopplade till vattenhalten. Därför används geofysik för att lokalisera akviferer och spåra vattnets eller föroreningarnas spridningsvägar i marken. Vi hjälper dig med planering, utförande och utvärdering av geofysiska undersökningar i syfte att spåra föroreningar eller ta fram underlag för vattentäkter.

Nedan redovisas några av de problemställningar som vi hjälper våra kunder med.

Grundvatten

  • Magnetisk resonanssondering (MRS) för att skanna eller sondera markens fördelning av porositet och permeabilitet.
  • Nya vattentäkter, lokalisera vattenförande lager med hög/låg genomsläpplighet, tex. grus/silt eller sprickzoner i berg.

Förorenad mark

  • Kartlägga och spåra föroreningar/lakvatten och dess rörelse från deponier eller tung industri på mark eller i borrhål. Geofysik fungerar även ypperligt för tidsserier (övervakning) och kan därmed se tex. förändringar i en förorenad plyms fortskridning eller saltvatteninträngning över tid.
  • Lokalisera nedgrävt metallskrot som cisterner, oljefat mm.
  • Identifierade möjliga flödesvägar genom att karaktarisera vattenförande och ogenomträngliga lager.
Nils Perttu
Senior geofysiker, vatten, miljö och infrastruktur

GeoVista var huvudleverantör inom geofysik under SKB:s platsundersökningar för att lokalisera ett djupförvar för använt kärnbränsle. Projektet anses vara ett av de största miljö-geovetenskapliga arbeten som gjorts i Sverige.