Mineralrättigheter

Hos GeoVista finns en mycket god kunskap och erfarenhet om de tillståndsprövningar som fordras i de olika delarna av ett malmletningsprojekt. Vi hjälper dig med rådgivning, myndighetskontakter och framtagandet av de ansökningshandlingar som krävs för just ditt projekt. Vi bistår också med uppföljning och bevakning av din tillståndsportfölj, så att du alltid har ett extra öga på giltighetstiderna för dina undersökningstillstånd.

Nedan redovisas några av de processer som vi på daglig basis hanterar åt våra kunder. I vissa fall från en projektledarroll och i andra fall som delaktiga i ett större projekt.

Undersökningstillstånd & arbetsplaner

 • Projektledning
 • Ansökan om undersökningstillstånd enligt minerallagen (1991:45)
 • Förlängning av undersökningstillstånd
 • Överlåtelse av undersökningstillstånd
 • Arbetsplaner och medgivanden
 • Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken (1998:808)
 • Terrängkörningsdispens enligt terrängkörningsförordningen (1978:594)
 • Anmälan om djupborrning enligt  miljöprövningsförordningen (2013:251)
 • Avfallshanteringsplaner enligt utvinningsavfallsförordningen (2013:319)
 • Styrdokument för fältpersonal
 • Reglering av skador på skog, mark och annan egendom, genom ersättning till berörd fastighetsägare eller innehavare av särskild rätt
Johan Morin
Specialist, mineralrättigheter
Linn Holmbom
Mineralrättigheter och tillståndsfrågor

Bearbetningskoncession

 • Rapportering av mineraltillgångar enligt JORC, PERC och NI 43 101
 • Genomförande av avgränsningssamråd
 • Framtagande av ansökningshandlingar, inkl. kartunderlag, sakägarförteckningar och andra relevanta bilagor

Markanvisning

 • Projektledning
 • Avtalsdokument
 • Förhandling med berörda fastighetsägare och innehavare av särskild rätt
 • Framtagande av ansökningshandlingar, inkl. kartunderlag, sakägarförteckningar och andra relevanta bilagor