banner

Infrastruktur

Med geofysiska metoder undersöker vi jord- och bergförhållanden inom infrastrukturprojekt. Bl.a. har vi arbetat med förundersökningar för tunnlar och bergskärningar.

I andra projekt använder vi geofysiska metoder för att svara på frågeställningar om t.ex: deformationszoner, jorddjupsbestämningar, bergytans läge, geologiska lagerföljder, markstabilitet eller att kartlägga lägen för existerande objekt.

Kontaktperson: Håkan Mattsson

Referensprojekt

– Seismiska undersökningar för nya vägar och järnvägar
Seismiska undersökningar har utförts för bestämning av jorddjup och sprickzoner inför omdragningen av järnvägen runt Kiruna samt för väg E10.

– Förundersökningar för järnvägstunnlar
Medarbetare i GeoVista har deltagit i förundersökningar av tunnelsträckning genom Glödberget samt prognostisering av bergförhållanden för bergskärningar norr om denna.

– Förundersökningar av HVDC jordningsplatser
Vi gör data sammanställningar, geologiska studier och modellering av geofysiska data för lokalisering av lämpliga jordningsplatser för stora HVDC-ledningar runtom i världen.

– Hallandsåsen – bergart och bergkvalitet vid södra randzonen
Personal från GeoVista har deltagit i de kompletterande geologiska undersökningar. Bl.a. användes geofysiska metoder för att prediktera bergart och bergkvalitet i Hallandsåsens södra randzon.

– Tunnelprofil med laser
Vi har genomfört en profilering av tvärsnittsformen i en järnvägstunnel i Örnsköldsvik med laserbaserad teknik.

– Mellanhålsseismik för järnvägsbankar
I samarbete med SGI har vi undersökt hållfastheten i järnvägsbankar med mellanhålsseismik.

– Karaktärisering av berggrund – Erfarenheterna från karaktärisering av berggrund inom SKB-projekt har omsatts i ett undersökningsprogram för geotermisk energipotential i svensk kristallin berggrund.

Sigillet är utfärdat av kreditupplysningsföretaget AB Syna www.syna.se