banner

Medarbetare

Håkan Mattsson

hakan

VD, Fil Dr i Tillämpad Geofysik

– Forskning och utveckling inom tillämpning av magnetisk anisotropi för strukturgeologi.
– Erfaren föreläsare inom geofysik och geodesi.
– Arbetar med analys och modellering av tektonik i svenska gruvor.
– Har utvecklat teknik för tillståndskontroll av banvallar med borrhålsseismik.
– Tolkning av geofysiska undersökningar i borrhål.
– Författare till ett flertal publikationer i vetenskapliga tidskrifter och tekniska rapporter åt Svensk Kärnbränslehantering AB.
– Flytande engelska.
– Delägare i GeoVista AB.

Hans Lindberg

hans

Civilingenjör i Geoteknologi/Geofysik

– Ansvarig för kundkontakter och projektledning inom flera prospekteringsprojekt.
– Erfaren användare av geofysik såväl i Sverige som i Australien.
– Utredningar om utvecklingen inom prospekterings- och gruvindustrin i Skandinavien.
– Affärsanalyser, informationssammanställningar, ansökan om undersökningstillstånd, upprättande av arbetsplaner, kontakter med myndigheter och markägare samt utveckling av strategier för tillståndshantering i samband med prospekteringsverksamhet.
– Flytande engelska.
– Associerad seniorkonsult i GeoVista AB.

Hans Isaksson

hans

Civilingenjör i Geoteknologi/Geofysik

– Projektledning, analys och design av undersökningar.
– Specialist i integration och tolkning av stora geodatabaser inom prospektering och ingenjörsgeologi.
– Erfaren användare av digital bildbehandling för analys och visualisering.
– Bred erfarenhet från flera geologiska regioner i Sverige.
– Flytande engelska.
– Associerad seniorkonsult i GeoVista AB.

Hans Thunehed

hans

Tekn Dr i Tillämpad Geofysik

– Expert i modellering och tolkning av geofysiska mätdata.
– Planering och ledning av prospekterings- och ingenjörsgeologiprojekt.
– Geologiska undersökningar och geofysisk modellering relaterat till HVDC-elektroder.
– Utvecklare av ett system för bevakning av dammar.
– Designer av flera datorprogram för dataprocessering, -modellering och geofysisk inversion.
– Erfaren i borrhålsgeofysik och fysikaliska egenskaper av berg- och jordmaterial.
– Flytande engelska.

Thomas Lindholm

hans

Civilingenjör i Geoteknologi/Geofysik

– Godkänd som s.k. kvalificerad person enligt Svenska Gruvföreningen (SveMin), dess finska motsvarighet (FAERI) och JORC koden.
– Fellow member i Australasian Institute of Mining & Metallurgy (AusIMM).
– Genomför uppskattning av mineraltillgångar och obereonde värderingar av fyndigheter.
– Design av borrprogram, undersökningsprogram för geofysik och geokemi.
– Stor erfarenhet av sammanställning, bearbetning av geografiska data och databas design.
– Flera års erfarenhet av undervisning i CAD på Luleå tekniska universitet.
– Deltagit i flera större tekniska biståndsprojekt i Syd- och Centralamerika.
– Flytande engelska och spanska.
– Associerad seniorkonsult i GeoVista AB.

Timo Pitkänen

timo

Civilingenjör i Geoteknologi/Geofysik

– Geofysiker och mätledare för olika geofysiska markmätningar runt om i med Skandinavien.
– Analys, kvalitetskontroll av geofysiska mätdata och kartproduktion.
– Flytande engelska och finska.

Stefan Säker

stefan

Prospekteringstekniker

– Planerar och genomför fältprospektering. Har lång erfarenhet från arbeten vid många prospekteringsprojekt i hela Sverige.
– Leder borrprogram.
– Genomför geokemisk provtagning och geofysiska fältmätningar.
– Utför sammanställningar och sköter kontakter med markägare.
– Flytande engelska.

Martin Galming

Prospekteringstekniker

– Genomför geofysiska mätningar
– Lång erfarenhet av fältarbete
– Flytande engelska

Nils Perttu

Nils

Tekn Dr i Tillämpad Geofysik

– Forskat och specialiserad sig på magnetisk resonans sondering (MRS) och grundvattengeofysik
– Van föreläsare inom tillämpad geofysik, geodesi och hydrologi vid Luleå tekniska universitet.
– Erfarenhet av grundvattenprospektering i bl. a. Laos, Mocambique, Nicaragua och Gotland
– Författare till ett flertal publikationer i vetenskapliga tidskrifter och tekniska rapporter
– Flytande engelska.

Sandra Löfgren

Geolog

– Projektansvarig, undersökningstillstånd enligt minerallagen, Sverige och Norge.
– Ansökningar om undersökningstillstånd, upprättande av arbetsplaner, kontakter och kommunikation med myndigheter, markägare och sakägare.
– Flerårig erfarenhet som prospekteringsgeolog, både fält- och gruvnära prospektering i norra Sverige och Norge.
– Prospekteringsprogram med bl.a. geologisk och bergmekanisk kärnloggning, fältkartering, borrövervakning, geokemisk provtagning och geofysiska mätningar.
– Bearbetning av analysdata, digitalisering och 3D-modellering vid uppdatering av mineralresurser.
– Sammanställning och rapportering av prospekteringsdata.
– Norska och engelska flytande.

Maria Larsson

Maria Larsson

Ekonom

– Bokföring och ekonomisk uppföljning/rapportering för GeoVista samt sammanställningar inför bokslut.
– Genomför motsvarande på konsultbasis för ett antal mindre företag.
– Flytande engelska.

Johan Morin

Johan Morin

Fil.mag. Rättsvetenskap

– Specialist avseende tillståndsärenden enligt minerallagen (1991:45) och miljöbalken (1998:808) med tillhörande förordningar
– Flerårig erfaret som jurist vid Bergsstaten/Sveriges geologiska undersökning
– Ansökningar om undersökningstillstånd, upprättande av arbetsplaner samt ansökningar om bearbetningskoncession, markanvisningsförrättning, dispens från terrängkörningslagen och anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken m.m.
– Kontakter med myndigheter, markägare och andra sakägare
– Flytande engelska
– Delägare i GeoVista AB.

Niklas Torikka

Niklas Torikka

Civilingenjör i Naturresursteknik – Malm och Mineral

– Genomför geofysiska mätningar
– Kvalitetskontroll och bearbetning av geofysiska mätdata
– Modellering och tolkning av geofysiska mätdata
– Lång erfarenhet av fältarbete
– Flytande engelska

Linn Holmbom

Fil. Kand. Rättsvetenskap

– Tillståndsärenden enligt minerallagen (1991:45) och miljöbalken (1998:808) med tillhörande förordningar
– Ansökningar om undersökningstillstånd, upprättande av arbetsplaner samt ansökningar om bearbetningskoncession, markanvisningsförrättning, dispens från terrängkörningslagen och anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken m.m.
– Bygglovsärenden och dispens från strandskyddet
– Kontakter med myndigheter, markägare och andra sakägare
– Flytande engelska

Sigillet är utfärdat av kreditupplysningsföretaget AB Syna www.syna.se