banner

Refraktionsseismik

Metoden bygger i princip på att man alstrar en elastisk våg i marken med en källa (t.ex. dynamit eller slägga) och mäter tiden det tar för vågen att färdas från källan till en mottagare. Vågens hastighet kan beräknas och indikerar variationer i markens elastiska egenskaper. I sprickrik berggrund är utbredningshastigheten låg i jämförelse med sprickfattig, och ger därför en uppfattning om bergkvaliteten. På markytan placeras geofoner som registrerar vågornas utbredning. Registreringarna presenteras i ett seismogram och studier av dessa ger information om djup till berggrundsyta och bergets kvalitet.

Metoden används främst för att bestämma mäktigheten på lösa avlagringar (djup från markyta till bergnivå) samt för att lokalisera deformationszoner i berget. Vanligen används metoden inför olika typer av bergbyggen, t.ex. tunnlar, bergskärningar och större ovanjordsanläggningar.

Vill Ni veta mer om denna mätmetod, kontakta oss så berättar vi mer om mätmetoden och hur den lämpligen bör utföras. Vi utför givetvis mätning med denna metod.

tomografi

Sigillet är utfärdat av kreditupplysningsföretaget AB Syna www.syna.se