banner

Magnetisk Resonans Sondering

Magnetisk Resonans Sondering (MRS) fungerar enligt samma princip som en magnetkamera och skiktar marken med avseende på dess vatteninnehåll och hydraulisk konduktivitet. MRS är beroende av den fundamentala egenskapen ”spin”, som gör att vätet i vattnet kan ses som en liten magnet. Under påverkan av det statiska jordmagnetiska fältet, kommer vätet att ställa sig parallellt med detta likt en kompassnål. Genom en elektromagnetisk puls skapad i en kabelslinga utlagd på marken parallellställs vätets magnetisering i det resulterande fältets riktning. När pulsen försvinner återgår vätet tillbaka till det jordmagnetiska fältets riktning och skapar ett sekundärt magnetfält som mäts i samma slinga. Den initiala signalen hos det sekundära fältet är direkt proportionell mot mängden vatten i marken och tiden för avklingningen ger ett mått på markens genomsläpplighet. Undersökningsdjupet är en funktion av slingans diameter. Genom att gradvis öka styrkan på pulsen tilltar nedträngningsdjupet och en bild skapas över vattenhaltens och avklingningens fördelning mot djupet. MRS har en maximal djupnedträngning på ca 150 m och man hinner med 1-2 mätningar per dag.
GeoVista har tillgång till ett MRS instrument (Numis-Plus; Iris Instruments) i samarbete med Luleå tekniska universitet.

Vill Ni veta mer om MRS, kontakta oss så berättar vi mer om mätmetoden och hur den lämpligen bör utföras. Vi utför givetvis mätning med denna metod.

magnet
Figur. MRS mätning på Gotland.

Sigillet är utfärdat av kreditupplysningsföretaget AB Syna www.syna.se