banner

Georadar – GPR

Georadar, eller GPR (Ground Probing Radar), används för många tillämpningar inom miljö, arkeologi och byggnation. Georadar arbetar med högfrekventa elektromagnetiska vågor. En radarvågs utbredning i marken kan liknas vid en ljusstråle som reflekteras vid gränsytor mellan volymer med olika elektriska och magnetiska egenskaper. Sådana reflektorer utgörs av grundvattenytan, bergytan och sprickzoner. Ju större kontrasten är mellan olika reflektorer desto starkare blir den reflekterande signalen. En bild över reflektorerna i marken kan skapas genom studier av radargram. Ett radargram är registreringar av återvändande radarvågor sedan dessa reflekterats i marken.

Vid georadarmätningar förs mätsystemet fram på eller över markytan, för hand , efter bil eller snöskoter. En radarvågspuls utsänds från sändarantennen. Pulsen utbreder sig i marken och återkommer efter reflektion till mottagarantennen. Hela förloppet registreras och lagras i fältdatorn och ger ett radargram som sedan tolkas.

Vill Ni veta mer om denna mätmetod, kontakta oss så berättar vi mer om mätmetoden och hur den lämpligen bör utföras. Vi utför givetvis mätning med denna metod.

Referensprojekt

– Undersökning för att prediktera om det finns hålrum på Gotland
– Bestämning av bergnivå i Malmberget
– Bestämning av vattendjup i Vittangi

Sigillet är utfärdat av kreditupplysningsföretaget AB Syna www.syna.se