banner
vatten

Referensprojekt:

Markundersökning med geofysik för kartering av kreosotspridning vid träskyddsanläggning
I anslutning till en träskyddsanläggning i Vall på Gotland utförde vi geofysiska undersökningar. Resistivitetsmätningar visade flödesvägar för kreosoten som orsakat miljöstörningar i området sedan slutet av 1970-talet. Ett antal borrhål verifierade flera av de identifierade möjliga flödesvägarna och i flera av borrhålen har kreosot påvisats.

SKB:s Platsundersökningar
Mellan 2002-2008 var vi involverade i SKB:s platsundersökningar i både Forsmark och Oskarshamn. Vi deltog, främst inom geofysiksektorn där vi arbetade med allt från kvalitetskontroll av flygmätningar via markundersökningar till tolkning av data från loggningar i borrhål.

Karakterisering av infiltrationsvolymer
Mätning med markradar (georadar) utfördes längs en grusås som var tilltänkt som eventuell infiltrationsanläggning för att rena dricksvatten. Mätningarna hjälpte till att identifiera förekomst av en bergklack samt bitvis förekomst av lera.

Vattenprospektering
God tillgång på vatten av hög kvalitet är viktigt för alla delar av vårt samhälle. Mätning med VLF-metoden görs för att lokalisera vattenförande sprickzoner i berggrunden. Lyckosamma resultat har bland annat uppnåtts inom Kiruna kommun.

Nedgrävda oljefat
Genom att mäta det magnetiskt fältet över ett område kan en misstänkt förekomst av nedgrävda oljefat med miljöfarliga substanser påvisas.

Statens oljelager, karakterisering av allmänna geologiska förhållanden
Med geofysiska undersökningar har GeoVista deltagit i att karakterisera de allmänna geologiska förhållandena runt några av Statens Oljelagers bergrum.

Lakvatten från tung industri
Medarbetare på GeoVista har använt geofysiska metoder för att spåra lakvatten från en deponi vid en stor industri. Metoderna EM och radar användes med framgång och kunde lokalisera flödesvägarna för lakvattnet.

Sigillet är utfärdat av kreditupplysningsföretaget AB Syna www.syna.se